Profil

Vítejte na stránkách společnosti REMET, spol. s r.o., Vašeho budoucího obchodního partnera. 
REMET, spol. s r.o. je soukromá společnost, která na trhu působí již od roku 1990. Již od tohoto roku je významným odběratelem kovového šrotu a dodavatelem hliníkových slitin a kovových polotovarů.

V současnosti je REMET, spol. s r.o., největším výrobcem slévárenských slitin hliníku v České republice. 
Svoji produkci uplatňuje jak na tuzemském tak na zahraničním trhu.

Dlouholeté zkušenosti firmy a našich zaměstnanců jsou zárukou pro profesionální přístup při realizaci dodávek, jak pro malé zákazníky, tak pro velkoodběratele.

Dodáváme: slévárenské slitiny hliníku dle dodané normy zákazníkem a upravené kovové druhotné suroviny (železo, nerez, litinu, mosaz, měď, mosaz, cín, bronz, zinek, olovo).
Vykupujeme: kovový odpad: železo, litinu, nerez, hliník a hliníkové slitiny, měď, mosaz, cín, bronz, zinek, olovo, automobilové baterie,
Likvidujeme: ekologicky autovraky vč. vystavení potvrzení pro jeho vyřazení z registru vozidel, dále likvidujeme kovové konstrukce, strojní a technologická zařízení
Zajišťujeme: dopravu a přistavení kontejnerů
Pronajímáme: kancelářské prostory
Prodáváme: technické a potravinářské plyny

Vždy Vám rádi vyhovíme v malém či velkém množství, vysoké kvalitě standardní produkce, nebo specifických požadavcích podle vašich přání. Vše se vynasnažíme splnit rychle (v krátkých časových lhůtách) a za přijatelných cen. 

Historie Společnosti


Veřejné zakázky


Ekologie

Ochrana životního prostředí patří mezi prioritní úkoly dnes i v budoucnu.  Materiálové využití odpadů  je absolutně nezbytný úkol pro celou dnešní společnost, který šetří naše životní prostředí, primární surovinové i energetické zdroje.

Kovový odpad z průmyslového zpracování a výroby se takto dostává zpět do surovinového a hodnotového oběhu.

Společnost REMET vykupuje a zpracovává kovový odpad na základě integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. Kovové odpady jsou v souladu s tímto povolením vykupovány, tříděny, mechanicky a pyrometalurgicky zpracovávány a prodávány k dalšímu využití.

Péče o životní prostředí spočívá zejména v ochraně vod a ovzduší a ekologickém nakládání s přijímanými i produkovanými odpady.

Od roku 1995 jsou v areálu podniku provozní, skladovací a manipulační plochy odizolovány  proti možnému znečištění půdy a spodních vod a srážkové vody jsou odváděny do předčisticího zařízení a deemulgační čistírny rekonstruované v roce 2013. Kvalita vypouštěných odpadních vod je pravidelně analyzována a kontrolována.

Společnost Remet provozuje dva vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší – centrální plynovou kotelnu a tavírnu hliníku.

Všechny zdroje znečišťování ovzduší jsou provozovány v souladu se zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. U všech zdrojů jsou pravidelně prováděna měření emisí v rozsahu požadovaném integrovaným povolením. Emisní limity, které jsou stanoveny v některých ukazatelích přísněji nad rámec zákona o ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů, nejsou překračovány. V tavírně hliníku je aplikovaná nizkoemisní technologie, jež patří k nejmodernějším a nejšetrnějším zařízením v oboru.

V roce 2007 byl úspěšně dokončen certifikační proces ČSN ISO 14001:2005 systému ochrany životního prostředí. Každoročně probíhá několik interních a externích auditů.

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, věnuje společnost REMET ochraně všech složek životního prostředí velkou pozornost a vynakládá mnoho finančních prostředků na realizaci opatření minimalizující negativní vlivy její činnosti na životní prostředí.