Informationen, die der betroffenen Person über die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung gestellt werden

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Následující informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů správcem těchto údajů, jímž je společnost Remet spol. s r.o.

 1. Kontaktní údaje správce:
Název: Remet spol. s r.o. IČO: 00207675
Adresa: Vídeňská 11/127
61900 Brno
DIČ: CZ00010235
E-mail: gdpr@remet.net Datová schránka: q55w6dx  
 

 

 1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Účelem zpracování Vašich OÚ správcem je plnění právních (zákonných) povinností správcem, a dále případně plnění smluvních povinností na základě smluv uzavřených mezi správcem a Vámi.

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany:

Vaše osobní údaje zpracováváme i v případě, kdy se na jejich zpracování nevztahuje plnění právních či smluvních povinností. V takovém případě se jedná o oprávněné zájmy správce nebo třetí strany, a do tohoto zpracování spadá např. zajištění správy, údržby a provozu informačního systému, ve kterém jsou Vaše OÚ ukládány.

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců OÚ:

Vaše OÚ předáváme pouze tzv. zákonným příjemcům, tedy těm, kterým jsme povinni údaje předávat z důvodu splnění právní povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, z důvodů veřejného zájmu, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Předávání OÚ do zahraničí:

Vaše OÚ nepředáváme do zahraniční ani do třetích zemí (mimo EU).

 1. Doba uložení OÚ:

Vaše OÚ uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění daného účelu zpracování, případně prodlouženou o lhůty stanovené právními předpisy v souladu se spisovým a skartačním řádem společnosti.

 1. Máte následující práva týkající se ochrany Vašich OÚ:
  • požadovat od správce přístup k OÚ týkajícím se Vás jako subjektu údajů,
  • požadovat opravu OÚ,
  • požadovat omezení zpracování, jestliže popíráte přesnost OÚ, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost OÚ ověřit;
  • požadovat přenos OÚ k jinému správci, a to výhradně pokud zpracování Vašich OÚ je založeno na souhlasu či smlouvě a probíhá automatizovaně;
  • požadovat výmaz OÚ (právo být zapomenut);
  • vznést námitku proti zpracování, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním OÚ dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.