Likvidace autovraků

Kromě výkupu a zpracování kovového odpadu se naše společnost zabývá rovněž ekologickou likvidací autovraků. Likvidaci provádíme na našich specializovaných pracovištích v Brně a v Českých Budějovicích.

Pro občanskou veřejnost i pro firmy platí zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona lze odhlásit automobil z evidence motorových vozidel pouze v případě, že byl vystaven protokol o převzetí automobilu k ekologické likvidaci.

Naše společnost má dle zákona o odpadech souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a ekologické likvidaci autovraků, včetně oprávnění vystavit protokol a ekologické likvidaci.

Kontaktní osoba pro autovraky:
Petr Pavelka
mobil: +420 724 510 560
tel.: +420 547 135 719
pavelka@remet.net

 
Co musí splňovat společnost provádějící likvidaci automobilu?

Podle současné legislativy může být autovrak převzat pouze do zařízení, které má k přejímce a ke zpracování autovraků oprávnění schválené příslušným Krajským úřadem, a které je zapojeno do informačního systému sledování toku autovraků MA ISOH. Za takové zařízení se považuje právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a servis motorových vozidel v souladu se zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Autovrakem se myslí úplné i neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích a stalo se odpadem. Likvidace automobilů není v žádném případě nic jednoduchého. Automobily jsou složeny z množství různých materiálů, od plastů přes železo, barevné kovy až po chemické sloučeniny. Z toho důvodu se autovraky řadí mezi specifické druhy nebezpečného odpadu, které podléhají zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Při odevzdání autovraku do některé z provozoven je společnost povinna vydat majiteli autovraku v souladu s vyhláškou 352/2008 Sb. Protokol o převzetí autovraků, který je následně odeslán do informačního systému toku vybraných autovraků.


Proč je potřeba registru vozidel hlásit likvidaci auta?

Jestli se váš automobil stane nepojízdným, má jeho majitel povinnost postupovat při jeho likvidaci podle platné legislativy. To znamená předat autovrak firmě, která se postará o jeho likvidaci, a vám vydá doklad o ekologické likvidaci, který je důležitý pro bezproblémové odhlášení vozu z Centrálního registru a pro následné ukončení smlouvy o povinném ručení.

Doklad o ekologické likvidaci může vyhotovit pouze ta firma, která má povolení ke sběru a zpracování autovraků. Tento provozovatel má při přejímce autovraku zkontrolovat jeho stav, a zda neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, a následně předá předávající osobě potvrzení o převzetí autovraku. Za toto potvrzení nebudete nic platit.

Pokud byste likvidaci vozidla registru vozidel nepředložili, znamenalo by to, že vozidlo je stále registrováno a vy jako jeho vlastník máte stále ještě povinnost platit za něj pojištění. Za jeho neplacení by vám pak hrozily sankce od ČKP.

 

Jak přesně probíhá a k čemu je dobrá ekologická likvidace vozidla?

Ekologická likvidace vozidla je ideálním řešením v případě, kdy si nevíte rady s tím, kam se starým nebo bouraným automobilem. Vraky nepojízdných vozidel nejen že znepříjemňují život okolí, ale také škodí životnímu prostředí. Například z vraku ležícího na zahradě mohou do půdy unikat chemikálie, technické látky a jiné škodlivé tekutiny.
Ekologická likvidace vozidla má svá přísně stanovaná pravidla, kterými se musí firmy při převzetí autovraků a jejich rozebírání řídit. Automobily jsou složeny z různých materiálů, včetně chemických sloučenin, kvůli kterým se autovraky řadí mezi zvláštní druh nebezpečného odpadu. Po převzetí autovraku vystaví firma, která má oprávnění k přejímce a ke zpracování autovraků, potvrzení o ekologické likvidaci vozidla.
O ekologickou likvidaci vozidla se jedná v případě, kdy dochází k rozebrání autovraku na jednotlivé součástky a jejich roztřídění podle jednotlivých druhů materiálu jako je plast, sklo, železo, barevné kovy a chemické sloučeniny.

 

Odtahová služba

Pro nepojízdná vozidla je možné objednat odvoz v rámci města Brna zdarma.

Odvoz autovraku z větší vzdálenosti je na individuální domluvě, vždy se snažíme v maximální míře vyhovět požadavkům našich zákazníků.

Kontaktní osoba pro odvoz autovraků:
p. Kraus, p. Smeták
tel: +420 724 824 866
e-mail: doprava@remet.net

Co je potřeba pro vydání potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků?

  • fyzická přítomnost vozidla - lze dovézt osobně, nebo prostřednictvím naší odtahové služby
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Nemůže-li se vlastník vozu zapsaný v technickém průkazu dostavit, je nutné, aby zmocněná osoba  měla plnou moc (nemusí být notářsky ověrená). Jedná-li se o vozidlo z dědictví, doloží se zápis z  dědického řízení.
  • velký technický průkaz
  • je-li majitelem autovraku právnická osoba, je nutno doložit platný výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu – vždy je nezbytné, aby jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí