Profil společnosti

Vítejte na stránkách společnosti REMET, spol. s r.o., Vašeho budoucího obchodního partnera.

REMET, spol. s r.o. je soukromá společnost, která na trhu působí již od roku 1990. Již od tohoto roku je významným odběratelem kovového šrotu a dodavatelem hliníkových slitin a kovových polotovarů.

V současnosti je REMET, spol. s r.o., největším výrobcem slévárenských slitin hliníku v České republice.

Společnost REMET vyrobí přibližně 55 -tisíc tun slévárenských slitin hliníku. Z toho přibližně 60-70 % základních slitin používaných v automobilovém průmyslu. Větší část naší produkce najde odbyt na tuzemském trhu, ale nacházíme uplatnění i v zahraničí, převážně v zemích Evropské unie jako Německo, Rakousko, Chorvatsko, Nizozemsko, Slovinsko a Slovensko. Mimo EU dodáváme naše výrobky do Švýcarska, Makedonie, Srbska. Naše výrobky dodáváme hlavně stálým zákazníkům, kteří se na kvalitu a rychlost obchodu rádi spolehnou.

K prokázání kvality nám pomůže nejen přístup personálu a profesionalita celé společnosti, ale i certifikace kvality ISO 9001 a ISO 14001.

Tato kvalita nám zajišťuje stálé i nové, malé i velké zákazníky a obchody, díky kterým jsme schopni se neustále posouvat hlavně technologicky, kdy se přizpůsobujeme trhu a jsme schopni dodat i primární slitinu se složitější normou ve velmi krátkém čase a potřebnou kvalitou.

Naše zaměření ve zkratce:

Dodáváme

Slévárenské slitiny hliníku dle dodané normy zákazníkem a upravené kovové druhotné suroviny (železo, nerez, litinu, mosaz, měď, mosaz, cín, bronz, zinek, olovo).

Vykupujeme

Kovový odpad: železo, litinu, nerez, hliník a hliníkové slitiny, měď, mosaz, cín, bronz, zinek, olovo, automobilové baterie

Likvidujeme

Ekologicky autovraky vč. vystavení potvrzení pro jeho vyřazení z registru vozidel, dále likvidujeme kovové konstrukce, strojní a technologická zařízení

Zajišťujeme dopravu a přistavení kontejnerů
Prodáváme technické a potravinářské plyny

Vždy Vám rádi vyhovíme v malém či velkém množství, vysoké kvalitě standardní produkce, nebo specifických požadavcích podle vašich přání. Vše se vynasnažíme splnit rychle (v krátkých časových lhůtách) a za přijatelných cen.

Historie Společnosti

1990

9.11. založena společnost Remet Engineering s.r.o. se sídlem v Pršticích

1992

společnost přejmenována na REMET, spol. s r. o.

1992

k 1.10. 1992 zakoupila společnost v rámci procesu velké privatizace přímým prodejem výrobní a skladový areál v Brně, Vídeňská 11/127 – současné sídlo společnosti

1993

zahájena strojní mechanická úprava Fe – šrotu stříháním na velkokapacitních nůžkách Lindemann

1994

založena dceřiná společnost RM SERVIS současný autorizovaný dealer automobilky Peugeot

1995

zakoupen majoritní podíl akcií ve společnosti KOVOLIT, akciová společnost Modřice

1995

zahájena výroba slévárenských slitin hliníku

1999

rozšířena výroba slévárenských slitin hliníku o technologii tavení v solné lázni

2000

zahájení stabilizačního procesu ve společnosti REMET i v dceřinných firmách s cílem dosáhnout silnějšího tržního postavení celé skupiny

2003

po etapě obchodní a ekonomické stabilizace zahájeny projekční práce na dalším technologickém rozvoji zpracování Fe a Al surovin

2004

Instalace nových technologických zařízení v oblasti pyrometalurgického přepracování hliníku. Rotační naklápěcí pec poslední generace a konvertor pro legování a lití hliníkových ingotů včetně snímačů hmotnosti.

2005

Splnění podmínek ČSN EN ISO 9001

2006

Uvedení do provozu odprašovacího zařízení a expediční haly

2007

Dokončená výstavba a zprovoznění nového areálu v Českých Budějovicích.
Zprovoznění nové rotační pece a licího pásu.

Splnění podmínek ČSN EN ISO 14001

2008

Instalace skládací robotické linky a výstavba skladové haly

2010

Instalace linky na ekologickou likvidaci autovraků v Brně

2011

Zahájení provozu hydraulických nůžek Lefort 400 v Č. Budějovicích.

Dokončena výstavba pracoviště pro ekologickou likvidaci autovraků v Českých Budějovicích.

2012

Výstavba boxů na jednotlivé druhy materiálů a zastřešení šrotiště.

Instalace nových hydraulických nůžek Lindemann 800 na provozovně v Brně.

2013

Rekonstrukce a modernizace ČOV (čističky odpadních vod)

2015

Nákup nového areálu v Modřicích
Uvedení do provozu výrobníku kyslíku VSA

2016

Dokončení revitalizace administrativních budov v areálu Brno.

Dokončení odkupu 100% podílu ve společnosti KOVOLIT, a.s.

2018

Vznik nové holdingové společnosti KOVOLIT & REMET GROUP a.s.

Uvedení nového moderního filtračního zařízení Al huti do provozu

2019

V areálu Brno, Vídeňská, se v roce 2019 v souvislosti s dokončením nové filtrační stanice u tavírny zahájily práce na kompletní rekonstrukci potrubních rozvodů k této nové filtrační stanici.

Provedla se modernizace Filtrační stanice u struskové haly. V souvislosti s modernizací této filtrační stanice byla vybudována nová kiosková trafostanice.

Dokumenty

Výpis OR
Registrace DIČ
Identifikační číslo zařízení (IČZ)
  • CZB01657- sběr, výkup a prodej odpadů- Brno
  • CZB00496 - likvidace autovraků - Brno
  • CZB01656 - sběr a výkup elektroodpadů - Brno
  • CZC00901 - příjem autovraků - České Budějovice
  • CZB00107 - sběr a výkup odpadu České Budějovice

Ekologie

Ochrana životního prostředí patří mezi prioritní úkoly dnes i v budoucnu. Materiálové využití odpadů je absolutně nezbytný úkol pro celou dnešní společnost, který šetří naše životní prostředí, primární surovinové i energetické zdroje.

Kovový odpad z průmyslového zpracování a výroby se takto dostává zpět do surovinového a hodnotového oběhu.

Společnost REMET vykupuje a zpracovává kovový odpad na základě integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. Kovové odpady jsou v souladu s tímto povolením vykupovány, tříděny, mechanicky a pyrometalurgicky zpracovávány a prodávány k dalšímu využití.

Péče o životní prostředí spočívá zejména v ochraně vod a ovzduší a ekologickém nakládání s přijímanými i produkovanými odpady.

Od roku 1995 jsou v areálu podniku provozní, skladovací a manipulační plochy odizolovány proti možnému znečištění půdy a spodních vod a srážkové vody jsou odváděny do předčisticího zařízení a deemulgační čistírny rekonstruované v roce 2013. Kvalita vypouštěných odpadních vod je pravidelně analyzována a kontrolována.

Společnost Remet provozuje dva vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší – centrální plynovou kotelnu a tavírnu hliníku.

Všechny zdroje znečišťování ovzduší jsou provozovány v souladu se zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. U všech zdrojů jsou pravidelně prováděna měření emisí v rozsahu požadovaném integrovaným povolením. Emisní limity, které jsou stanoveny v některých ukazatelích přísněji nad rámec zákona o ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů, nejsou překračovány. V tavírně hliníku je aplikovaná nizkoemisní technologie, jež patří k nejmodernějším a nejšetrnějším zařízením v oboru.

V roce 2007 byl úspěšně dokončen certifikační proces ČSN ISO 14001:2005 systému ochrany životního prostředí. Každoročně probíhá několik interních a externích auditů.

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, věnuje společnost REMET ochraně všech složek životního prostředí velkou pozornost a vynakládá mnoho finančních prostředků na realizaci opatření minimalizující negativní vlivy její činnosti na životní prostředí.